Algemene boeking- en reisvoorwaarden

Nederlands Recht
Op al onze verbintenissen is het Nederlands recht van toepassing.

Persoonlijke gegevens
Alle door jou verstrekte persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk en overeenkomstig de Wet op bescherming persoonsgegevens behandeld. Wel dienen wij je persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen aan onze partners (zoals luchtvaartmaatschappijen en lokale vertegenwoordigers) om een goede voorbereiding en uitvoering van je rondreis te kunnen waarborgen.

Offerte en vliegtickets
Alle offertes van Reisbrigade hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Na die termijn gelden de prijzen van de oorspronkelijke offerte niet meer. Reissom is steeds onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de accommodaties.

Dit geldt niet voor vliegtickets. De geldigheidsduur van de vliegtickets staat duidelijk vermeld in de offerte en varieert per vliegticket. Reisbrigade kan de internationale vliegtickets voor je boeken. Hiervoor vragen wij een bijdrage van € 15,- per vliegticket.

Reissom
De in het programma en offerte genoemde reissom zijn per persoon en omvatten de in het programma genoemde diensten en voorzieningen, tenzij anders vermeld.

Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen te wijzigen. De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, belastingen en heffingen zoals die bekend waren op het moment van publicatie. Redenen om prijzen te wijzigen zijn bijvoorbeeld: bij sterke valutaschommelingen, BTW-verhoging op reizen, extra toeslagen op vluchten, verhoging van entrees voor nationale parken. Hou er ook rekening mee dat tijdens feestdagen (Kerstmis en nieuwjaar), lokale feestdagen (Suikerfeest, Songkran, Tet) de prijzen hoger kunnen liggen. De reiziger wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 10 dagen schriftelijk te annuleren.

Wijzigingen voorbehouden
Alle informatie op de website is met de grootste zorg samengesteld. Het kan echter gebeuren dat bepaalde informatie en/of beelden niet (meer) correct, verouderd of onvolledig zijn. Wijzigingen en typefouten worden daarom voorbehouden. Reisbrigade is niet verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie en/of beelden op deze website. Reisbrigade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ons zijn ontwikkeld en waarnaar door Reisbrigade wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Reisbrigade.

Aansprakelijkheid van de reiziger(s)
De persoon die bij Reisbrigade een reis boekt voor zichzelf en/of andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor de reisovereenkomst en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden en handelt dus eventueel namens zijn medereizigers. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend. De reiziger is verplicht relevante persoonlijke informatie die van invloed kan zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (leeftijd, gezondheidssituatie) kenbaar te maken bij Reisbrigade. Indien de reiziger dit nalaat kan Reisbrigade niet voor de gevolgen instaan en/of aansprakelijk worden gesteld.

Boeking
De boeking (reisovereenkomst) is pas definitief nadat Reisbrigade deze schriftelijk heeft bevestigd.
De boeking kan na acceptatie van de reiziger alsnog met opgaaf van reden worden geannuleerd door Reisbrigade tot uiterlijk de volgende werkdag 17.00 uur. Eventuele fouten in de berekening van de reissom kunnen daarmee worden hersteld en doorbelast aan de reiziger. De reiziger hoeft het nieuwe aanbod niet te accepteren.

Betaling
Na akkoord boeking vragen wij om een aanbetaling. Deze bedraagt 30% van de reissom eventueel vermeerderd met de premie voor een reis- en/of annuleringsverzekering. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor vertrek in ons bezit te zijn. Indien de reisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek tot stand komt, dien je direct de volledige reissom te voldoen.
Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, kan de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang door Reisbrigade worden ontbonden. In dit geval zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Bij boeking van vliegtickets gelden afwijkende voorwaarden. In dit geval wordt aan de reiziger door middel van de ontvangen factuur de volledige som in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt 5 dagen.

Annulering van de reis door reiziger
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de reiziger brengen wij annuleringskosten per persoon in rekening. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de brief of email.
– Bij annulering tot de 57e dag vóór vertrek: de aanbetaling (30% van de reissom)
– Bij annulering vanaf de 56 – 43 dagen vóór vertrek: 40% van de reissom
– Bij annulering vanaf de 42 – 28 dagen vóór vertrek: 50% van de reissom
– Bij annulering vanaf de 27 – 14 dagen vóór vertrek: 75% van de reissom
– Bij annulering vanaf de 13 – 7 dagen vóór vertrek: 90% van de reissom
– Bij annulering vanaf de 6e dag tot op de dag van vertrek of later: de volledige reissom

Uitzonderingen: bij het boeken van vluchten gelden geen annuleringsvoorwaarden en ben je bij annulering steeds 100% van de ticketprijs verschuldigd.

Annulering van de reis door Reisbrigade
Reisbrigade behoudt zich te allen tijde het recht voor de reis voor aanvang te annuleren. In dat geval wordt de totale reissom volledig terugbetaald aan de reiziger. Reisbrigade kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de door de reiziger reeds gemaakte kosten voor bijvoorbeeld visa, vaccinaties, verzekeringen, vliegtickets.

Reisdocumenten
Reisbrigade informeert je over de vereiste reisdocumenten.  Je bent als reiziger echter zelf verantwoordelijk voor het bezitten van de juiste en geldige reisdocumenten. Je dient zelf voor aanvang van de rondreis bij de betreffende autoriteiten te controleren of er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan wat betreft de vereiste reisdocumenten. Reizigers met een andere dan de Nederlandse of Belgische nationaliteit dienen zelf bij de betreffende autoriteiten informatie in te winnen omtrent de vereiste reisdocumenten.
Denk aan een geldig paspoort, een eventueel noodzakelijk visum, bewijs van inentingen en/of vaccinaties en (internationaal) rijbewijs. Indien je wegens het ontbreken van de juiste en/of geldige documenten je reis niet of gedeeltelijk niet kunt maken zijn de hieraan verbonden gevolgen en/of kosten voor eigen rekening.

Programmawijzigingen na boeking voorbehouden
De door ons gepubliceerde rondreizen en bouwstenen zijn op basis van geplande hotels en onder voorbehoud van routewijzigingen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om na boeking, maar voorafgaand aan uw reis, de hotels en eventueel de route te wijzigen.
Daarbij zullen wij in geval van wijzigingen in de hotels alternatieven selecteren van een gelijke of betere kwaliteit. Voor wat betreft wijzigingen in de route zullen wij trachten zoveel mogelijk de originele reisonderdelen te handhaven door deze eventueel in een andere volgorde uit te voeren. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, mochten wij genoodzaakt zijn één of enkele niet-wezenlijke reisonderdelen te laten vervallen. In geval van gewichtige wijzigingen in de route (afgezet tegen de gehele reis) heb je als reiziger het recht deze niet te accepteren, waarna wij overgaan tot het kosteloos annuleren van de reisovereenkomst en je de volledige reissom krijgt terugbetaald.

Wijzigingen van vluchtschema’s en dienstregelingen kunnen van invloed zijn op de reisduur en het reisschema. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen. Indien als gevolg van de vertragingen en/of wijzigingen de reisduur wordt verlengd, komen de extra kosten voor logies voor eigen rekening.

Reisbescheiden / reisinfo
Je ontvangt de reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor aanvang van je reis. Hierin vind je het reisprogramma, eventuele vouchers en aanvullende reisinformatie die betrekking heeft op de bestemming en/of rondreis. Indien de reiziger geen bericht heeft ontvangen, dient deze dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek telefonisch te melden.

Prijsbeleid
Reisbrigade rekent geen reserverings- en/of boekingskosten aan. Wij streven naar een helder, eerlijk prijsbeleid. Wij stunten niet met onze prijzen en geven geen vroegboek- en last minute kortingen. De enige, bescheiden korting die wij geven is voor vaste klanten. Reis je drie tot vijf keer met ons dan ontvang je 1,5% korting op de reissom (exclusief internationale vluchten en premies van verzekeringen). Reis je meer dan vijf keer met ons dan ontvang je 2,5% korting op de reissom (exclusief internationale vluchten en premies van verzekeringen).

Verzekeringen
Het afsluiten van een reisverzekering met een SOS-centrale stellen wij als verplicht. Dit om Reisbrigade in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp en bijstand te verlenen aan de in nood verkerende reiziger. Het afsluiten van een annuleringsverzekering stellen we niet als verplicht, maar raden wij ten zeerste aan. Indien je gebruik maakt van doorlopende verzekeringen controleer bij je verzekeringsmaatschappij het dekkingsbedrag per reis en per polisjaar.

Wijzigingen na boeking
Indien je na boeking een wijziging wilt doorvoeren worden er wijzigingskosten in rekening gebracht van € 25 per wijziging. Daarnaast zullen eventuele van toepassing zijnde toeslagen of additionele kosten van de wijziging, die wij als reisorganisatie moeten maken worden doorbelast. Over het algemeen worden wijzigingen binnen 28 dagen voor vertrek niet meer geaccepteerd.

Klachten, aansprakelijkheid en overmacht
Reisbrigade verplicht zich tot uitvoering van de rondreis zoals deze door reizigers naar alle redelijkheid mag worden verwacht. Indien Reisbrigade hier volgens de reiziger niet aan voldoet, dient dit zo snel mogelijk kenbaar te worden maken aan Reisbrigade. Wij trachten de tekortkoming naar tevredenheid op te lossen. Bij de beoordeling hiervan dient rekening gehouden te worden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.

De kosten hiervan zijn voor Reisbrigade, tenzij deze zijn oorzaak vindt bij de reiziger zelf of is ontstaan door overmacht. In beide gevallen zal Reisbrigade alle mogelijke hulp en assistentie verlenen om de tekortkoming op te lossen, maar zijn de daaruit voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de reiziger zelf. Indien je ter plaatse de klacht niet kenbaar hebt gemaakt en wij derhalve niet in staat zijn gesteld om de tekortkoming op te lossen vervalt het recht op schadevergoeding bij thuiskomst.

Reisbrigade is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van:
– tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van de gezondheidsconditie van de reiziger
– omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Reisbrigade en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend
– overmachtsituaties zoals wijzigingen in vluchtschema’s, oorlogssituaties, natuurrampen, stakingen, politieke omstandigheden
–  diefstal, verlies, schade van eigendommen
– ziekte van de reiziger
– schade waarvoor reis-en/of annuleringsverzekeringen dekking bieden
– invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden
– het door de reiziger handelen in strijd met de wet van het te bezoeken land en het in bezit hebben van stoffen verboden door het land
– fouten gemaakt door de luchtvaartmaatschappijen.

Indien een klacht tijdens de reis niet naar tevredenheid is opgelost, dien je uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de reis dit schriftelijk en onderbouwd aan ons te melden. Mondelinge klachten of klachten die buiten de gestelde termijn worden ingediend, worden door ons niet in behandeling genomen. Na ontvangst van de schriftelijke klacht zullen wij binnen 6 weken een reactie sturen.

Restitutie niet genoten reisonderdelen
Indien je tijdens de rondreis om welke redenen dan ook geen gebruik hebt gemaakt van bepaalde reisonderdelen (denk aan maaltijden, overnachtingen en/of excursies) is het niet mogelijk om hiervoor restitutie te ontvangen. Eventueel kan je je annuleringsverzekering (indien afgesloten) aanschrijven voor een vraag naar schadevergoeding. Reisbrigade kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het wel of niet gegrond verklaren van de vergoeding door de aansprakelijkheidsverzekering.